KAZUYOSHI HARANO Standard Jazz & Pops Vocalist

月夜の仔猫 2021年4月24日

出演:ジャネットジョンソン(Vo) 原野安伸(Vo) 石田美也(Vo)

原野カズヨシ(Vo) 蛯名知子(Pf) サミー(コメディアン)

Photo by  Nobuyuki Toba

Photo Gallery

Copyright© 2015 Harano Kazuyoshi. All rights reserved.